Feldenkrais Kurse
Feldenkrais

Weiterbildungsinstitut Wien Service GmbH

Kursberatung: Mollardgasse 8/12, 1060 Wien
Verwaltung: Rechte Wienzeile 85, 1050 Wien

Tel:01/94 33 699
Fax: 01/94 33 699/30

e-mail:info@feldenkrais-kurs.at

UID: ATU62730129
FN: 280538g, HG Wien

AGB
Feldenkrais Kurse Links
Kontakt Home
Feldenkraiskurse Feldenkrais Kurse feldenkrais-kurse